Καταστροφές επί Ιμπραήμ στην Πηνεία (Έγγραφο)

ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΗΝΕΙΑ

Εκλαμπρότατε Γενικέ Αρχηγέ!

Τα προς το κοινόν των φίλων έχονται αληθείας, και καθώς προλαβόντως σας έγραφα, όσα έκαμεν η Αγγλία φαινόμενα δυσάρεστα προς ημάς, έχουν βάσιν την διπλωματικήν αυτού του έθνους, σκοπόν έχοντος την ύπαρξιν της Ελλάδος, και έστε κατά τούτο πληροφορημένοι, η εις Ναύπλιον άφιξίς σας δεν εννοώ εις τι θα χρησιμεύση, και μην κάμητε απ'οφασιν πριν δεν κάμετε περί τούτου βαθείαν σκέψιν, αύτη είναι η γνώμη μου.

Εγώ ευρίσκομαι εις Μαμουσιά με τους Καλαβρυτινούς και παρατηρώ τα κινήματα του εχθρού, από αιχμαλώτους φυγόντας κατ' αυτάς από το εχθρικόν στρατόπεδον και ένα ζωγρηθέντα Λαλιώτην εβεβαιώθημεν, ότι μέρος του εχθρικού στρατού απέρασε εις Γαστούνην και με το άλλο μελετά ο Ιμπραήμ Πασάς να προχωρήση εις τα Καλάβρυτα, προχθές μ' έγγραφον από Σκιαδά, ότι είχαν ιδεί φωτιές έως τις Ξενιές, και φαίνεται, ότι τωόντι επέρασαν Τούρκοι εις Γαστούνην, εγώ ανέβην χθες ενταύθα δια να οικονομήσω το σώμα του Κύρ Κανέλλου, και ήδη επιστρέφω εις τα ίδια, το Καλαβρυτινόν σώμα μένει εις Μαμουσιά και Διακοπτό, το δε του Κύρ Κανέλλου μένει ενταύθα έως να ίδωμεν ακολούθως, φέρει ο ίδιος τα γράμματα όπου υπήγεν εις Ζάκυνθον, εστάθη ένα μήνα εξώδευσεν 100 γρόσια, και παρακαλείσθε να του τα δώσητε, επειδή εγώ δεν έχω, δεν έχω όσα μας γράφουν από Ζάκυνθον κοινοποιήσατε τα και προς τον Κύρ Αναγνώστην, στείλετε και το προς τον Γιατράκον.

Μένω.

Ο αδελφός σας

Ανδρέας Ζαΐμης, Κανέλλος Δελιγιάννης.

Σημείωση:

Επειδή το έγγραφο δεν φέρει ημερομηνία, υπολογίζω ότι πρέπει να εστάλη στις 29 ή 30 Νοεμβρίου 1825.

Ηλίας Τουτούνης, ερευνητής λαογράφος, από Άγναντα Ηλείας.


Εκτύπωση   Email

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση